L3CE tikslas ir uždaviniai

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centras (L3CE)

Siekiant prisidėti prie koordinuoto problemų stiprinant kibernetinių nusikaltimų kompetencijas,  atsižvelgiant į Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinį kovos su kibernetiniais nusikaltimais kontekstą Lietuvos akademinės bendruomenės atstovai kartu su tarptautiniais ir privačiais partneriais 2013 m. rugpjūčio 16 d. įkūrė viešąją įstaigą “Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ (toliau – L3CE, Centras).

ES šalių kibernetinių nusikaltimų kompetencijų centrai suteikia teisėsaugai  reikalingas žinias, išteklius, mokymus ir koordinuoja mokslinę tyrimų veiklą. Tačiau ES šalys šioje srityje turi gana skirtingą patirtį, žinias, metodus, disponuoja nevienodais ištekliais bei susiduria su skirtingos rūšies kibernetiniais nusikaltimais, todėl įvairių kompetencijų poreikis skirtingose ES šalyse gali skirtis. Tai verčia nacionalinius centrus specializuotis ten, kur jie stipriausi arba kur turi potencialo tokiais tapti.

L3CE vizija –  tapti lyderiaujančiu kibernetinių nusikaltimų kompetencijų centru Baltijos regione, kaupiančiu ir perteikiančiu kompetencijas, žinias, mokslo pasiekimus ir inovacijas, skirtas kovai su kibernetiniais nusikaltimais.

L3CE misija –  skatinti veiksmingą bendradarbiavimą tarp akademinės visuomenės, verslo ir teisėtvarkos institucijų  siekiant  panaudoti turimas žinias ir  mokslo inovacijas visuomenės saugumo iššūkiams spręsti.

Kartu su Lietuvos ir užsienio teisėtvarka, akademine bendruomene, verslu ir nevyriausybinėmis organizacijomis numatoma kurti, kaupti, vystyti ir skleisti elektroninės erdvės analizės ir skaitmeninių įkalčių kompetenciją, mokymo programas ir teisėtvarkos naudojamus įrankius bei padėti teisėtvarkos institucijoms spręsti su Centro kompetencija susijusias problemas.

Centro strateginiai tikslai:

 1. Užtikrinti Centro finansinį stabilumą.
 2. Padėti teisėtvarkos institucijoms spręsti su srities kompetencija susijusias problemas.
 3. Tapti pagrindiniu traukos kompetencijos centru regione savo kompetencijos srityje.

L3CE uždaviniai:

 1. Sukurti mokslo, verslo ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo platformą kovojant su kibernetiniais nusikaltimais,
 2. Sutelkti ekspertinius pajėgumus ir sukaupti nacionalines kompetencijas šioje srityje,
 3. Įsijungti į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ir juose viešinti centro veiklą.

Kartu siekiama sukurti ilgalaikę struktūrą, įgalinančią nuolatos kurti ir atnaujinti kompetencijas kibernetinių nusikaltimų tyrimų srityje, sukurti šios srities nacionaliniais ir tarptautiniais standartais pagrįstą kompetencijų pripažinimą bei siekti žinių, gebėjimų ir supratimo standartizavimo kibernetinių nusikaltimų tyrimų srityje tarp ES šalių teisėsaugos institucijų.

Be to, bus siekiama ištirti ir plėtoti naujus, inovatyvius kibernetinių nusikaltimų tyrimų metodus, tame tarpe, tinkamus tirti nusikaltimus daiktų internete, perimti gerąsias praktikas iš tarptautinio 2Centre kompetencijų centrų tinklo bei adaptuoti atviro kodo (angl. open source) kibernetinių nusikaltimų tyrimų įrankius, pagreitinsiančius iki-teisminio tyrimo procesą.

L3CE specializacijos kryptys:

 1. Skaitmeninių įrenginių kriminalistika.
 2. Skaitmeninė žvalgyba.

Šios specializacijos kryptys ateityje jos gali būti papildytos, atsižvelgiant į naujai atsiradusią problematiką, bendradarbiavimo bei mokslinių tyrimų rezultatus.

Pagrindinės L3CE veiklos kryptys:

 1. Susijusių kompetencijų kūrimas, kaupimas bei sklaida.
 2. Mokymų programų rengimas ir vykdymas.
 3. Mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtra, įskaitant teisėtvarkos naudojamų įrankių kūrimą ar adaptavimą.
 4. Tarptautinis bendradarbiavimas ir tinklaveika tarp ES šalių kibernetinių nusikaltimų kompetencijų centrų.
 5. Kibernetinių nusikaltimų tyrimų ir kompetencijų sertifikavimo programų rengimas ir diegimas.

Tarp pagrindinių centro veiklų yra numatoma kurti ir adaptuoti mokymų programas pagal Europolo bei kitų ES institucijų patvirtintas metodikas ir standartus, organizuoti ir vykdyti mokymus teisėtvarkos institucijų atstovams, keistis mokymų programų ekspertais, sukurti ir palaikyti žinių ir ekspertų duomenų bazę, kurti ir adaptuoti įrankius, reikalingus teisėtvarkai kovojant su skaitmeniniais kriminaliniais nusikaltimais ir vykdant skaitmeninę žvalgybą, vykdyti mokslinius tyrimus, kurti bei taikyti inovacijas, organizuoti renginius, viešinti ir populiarinti Centro veiklas, jo veiklos rezultatus. Taip pat, bus siekiama bendradarbiauti su E.C.T.E.G. (European Cybercrime Training and Education Group) ir EC3 (European Cybercrime Centre, EUROPOL).

Greta mokymų programų kūrimo ar adaptavimo yra numatoma plėtoti kompetencijų ir kvalifikacijų pripažinimo (sertifikavimo) sistemas – kuriant naujas ar adaptuojant esamas pripažinimo sistemas.