LT EN
Projektas „Atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama automatizuota NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė“, ECOPOL

Projektas „Atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama automatizuota NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė“, ECOPOL

2015 m. rugpjūčio 26 d. pasirašius sutartį su Lietuvos mokslo taryba 2015 m.  rugsėjo 1 d. pradėtas įgyvendinti reikminis projektas „Atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama automatizuota NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė“, sutrumpintai ECOPOL (sutarties Nr. REP-9/2015).

Projektą įgyvendina Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU) kartu su projekto partneriais – Mykolo Romerio Universitetas ir viešoji įstaiga „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ (toliau – L3CE). Projekto rezultatų naudos gavėjas – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas.

Projekto trukmė – 12 mėn. Projekto vertė – 69.786,00 eurų.

Lietuva turi didelę geopolitinę priklausomybę nuo NVS ir ES Rytų partnerystės šalių. Sėkminga santykių ir ekonominio bendradarbiavimo, o taip pat šalies vidaus rinkos vystymo raida labai priklauso nuo tikslaus  situacijos vertinimo ir savalaikių pertvarkų reaguojant į pokyčius šiose šalyse.

Didžioji dalis informacijos reikalingos tokio pobūdžio analizei atlikti yra prieinama internetinėje erdvėje. Pastaruoju laikotarpiu ypač tobulėjant informacijos sklaidos technologijoms susiduriama su problemomis, kurias spręsti pasitelkiant vien tik žmogiškuosius išteklius yra neefektyvu arba kartais neįmanoma: publikuojamos informacijos srautas markiai auga, informacijos apimtys yra per didelės, kad jas galima būti pritaikyti prie konkrečių naudotojų grupių, informacija vis rečiau yra redaguojama ir verčiama į norminę kalbą, dauguma diskusijų, aptarimų, nuomonės raiškos ar susijusių procesų yra organizuoti tose pačiose erdvėse, kur randasi ir originali publikacija.

Siekiant spręsti šias problemas ir užtikrinti informacijos prieinamumą bei analizės galimybes privalu pasitelkti procesų automatizaciją realizuojančias kompiuterines ir informacines technologijas.

Projekto tikslas – sukurti viešosios elektroninės erdvės automatizuotos analizės koncepcinį modelį, siekiant atpažinti ir susisteminti informaciją apie viešojoje elektroninėje erdvėje aprašomus reiškinius ir įvykius.

Siekiant projekto tikslo, sprendžiami tokie uždaviniai:

Analizuojant vykdoma aktualių elektroninių šaltinių Lietuvos, NVS ir ES Partnerystės šalių viešojoje elektroninėje erdvėje atranka.
Parengiamas modelis šaltinių informacijos skenavimui, apimant reguliarias žinias ir socialinius komentarus lietuvių ir NVS bei Rytų partnerystės šalių kalbomis (prototipas realizuojamas lietuvių ir rusų kalbai su galimybe išplėsti kitomis kalbomis).
Pasitelkiant ekspertus-analitikus ir automatizuotas surinktos informacijos analizės priemones, sudaromi demokratijos modeliams būdingi įvykių ir reiškinių reprezentavimo elektroninėje erdvėje konceptualūs modeliai ir apibrėžiama atitinkamos ontologijos struktūra. Kuriant modelius, atspindima informacija apie žinių pateikimo būdus, laiką, dažnumą, sąsajas su įvardintomis esybėmis (asmenimis, geografinėmis vietovėmis).
Remiantis informacijos, socialinėmis, komunikacijos ir psichologijos teorijomis bei informacijos plitimo modeliais bus kuriamas analitinis modelis analizuojantis dvi perspektyvas:

iš atviros prieigos duomenų šaltinių surenkama informacija yra atvaizdas realioje erdvėje vykstančių įvykių ir dominuojančių nuomonių;
atviros prieigos informacijos šaltiniai yra naudojami kaip nuomonės manipuliavimo priemonė.

Sukurti modeliai išbandomi įvykių ir reiškinių identifikavimui, analizuojant iš įvairių elektroninės erdvės šaltinių gaunamą informaciją (prototipas keliems įvykiams).

Projekto metu bus:

atlikta kompiuterinės lingvistikos ir atvirų duomenų šaltinių analizės technologijų, informacijos rinkimo ir analizės metodų analizė ir testavimas siekiant atrinkti ir pritaikyti labiausiai tinkamus,
atliktas tyrimas ir analizė aktualių užsienio šalių informacinių šaltinių ekonomikos ir politikos srityse sukurta demokratijos informacijos sklaidos ir žodžio laisvės propagavimo ar varžymo analizės ontologijų struktūra,
sukurtas koncepcinis modelis uždavinio sprendimui realizuoti.

Projektas įgyvendinamas dviem etapais:

I etapas.

Šaltinių atrinkimas, analizės įrankių parengimas, ekspertinė informacijos analizė ir bendrosios konceptualaus modelio struktūros parengimas:

Lietuvos, NVS ir ES viešosios elektroninės erdvės analizė, atrenkant šaltinius automatizuotam informacijos surinkimui.
Įrankių prototipų automatizuotam informacijos surinkimui ir analizei parengimas.
Ekspertinė informacijos apie pasirinktus svarbiausius įvykius ir reiškinius analizė, išskiriant svarbiausias savybes ir ryšius, parengiant koncepcinį modelį.
Įvykių/reiškinių ontologijos struktūros apibrėžimas.

I etapą numatoma užbaigti iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

II etapas.

Automatizuotas informacijos surinkimas (identifikuotai šaltinių aibei lietuvių ir rusų kalba).
Surinktos informacijos analizė (išskiriant charakteringą poaibį), patikslinant įvykių/reiškinių koncepcinius modelius, savybių rinkinius, užpildant ontologiją. Ekspertinės ir kompiuterizuotos veiklos. Pilotuojama su 2‐3 išskirtais įvykiais.
Sukurto koncepcinio modelio ir analizės įrankių prototipų išbandymas, automatizuotai identifikuojant pasirinktų įvykių pateikimo profilį skenuotuose viešosios elektroninės erdvės dokumentuose.
Koncepcinio modelio koregavimas pagal bandymų rezultatus, apibendrinimas platesnei įvykių/reiškinių aibei, kitoms kalboms.
Tolimesnės koncepcinio modelio realizavimo eigos siūlymų formulavimas.

Planuojami projekto rezultatai:

Lietuvos ir Rytų partnerystės šalių internetiniuose žiniasklaidos portaluose publikuojamų straipsnių emocinio fono analizės ataskaita pagal autorių, publikacijų sritis ir šalis.
Lietuvos ir Rytų partnerystės šalių internetiniuose žiniasklaidos portaluose publikuojamų, daugiašalių santykių dimensiją turinčių straipsnių analizės ataskaita, – šalies, srities ir emocijos koreliacijai nustatyti.
Šalių vidaus ir išorės internetinės žiniasklaidos automatizuotos analizės įrankių ir gerųjų praktikų suvestinė ataskaita.
Automatizuotos atvirų internetinės žiniasklaidos šaltinių analizės pagal ekonomines ir politines dimensijas koncepcinio modelio aprašymas.
Automatizuoto informacijos surinkimo ir automatizuotos analizės įrankių prototipai.
Bandymų rezultatai pasirinktiems 2‐3 įvykiams.
Praktinės rekomendacijos tolimesniam automatizuotos elektroninės erdvės analizės sistemos diegimui.
2 straipsniai referuojamuose leidiniuose.

L3CE svarba projekte

L3CE vykdo ir koordinuoja tarpdisciplininius tyrimus kibernetinių nusikaltimų srityje, rengia mokymo programas pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupėms susijusiomis su nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimais.

L3CE, jungdamas akademijos, viešojo sektoriaus ir privačių kompanijų Lietuvoje bei už jos ribų kompetencijas, aktyviai dalyvauja naujų kriminalistikos įrankių, IT sprendimų skirtų informacijos analizei atviruose duomenų šaltiniuose kūrime. L3CE ekspertai dalyvauja European Commission Training and Education Group ( E.C.T.E.G) veikloje, kuri glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautinių kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklu 2Center formuoja ES politiką kibernetinės kriminalistikos srityje. L3CE ekspertų gilios žinios kibernetinių nusikaltimų srityje prisidės prie projekto uždavinių įgyvendinimo ypač analizuojant informacijos propagavimo kanalus,  manipuliatyvumo lygį , bendrą emocinį lauką, vertinant kitų šalių gerąsias praktikas šioje srityje.

Rašyti komentarą

  Vardas  
  Komentaras  
  Saugos kodas Keisti  
  Čia nieko neveskite  
    Siųsti  

Naujausi komentarai

Komentarų kolkas nėra