LT EN
Mykolo Romerio Universitetas (MRU)

Mykolo Romerio Universitetas (MRU)

Mykolo Romerio Universitetas (MRU)

MRU – tarptautinė aukštoji mokykla, kurioje studijuoja virš 15.500 studentų, ir aktyviai bendradarbiaujanti su tarptautinėmis organizacijomis, ir kurioje skatinamas studentų ir dėstytojų judumas, įgyvendinamos ir kuriamos jungtinės studijų programos bei mokslo projektai. Tarp MRU strateginių tikslų – tarptautinių jungtinių studijų programų ir naujų, pagal rinkos poreikius sumodeliuotų, nacionalinių studijų programų kūrimas, nuotolinių studijų plėtra, įsitvirtinimas tęstinių studijų rinkoje, mokslingumo didinimas. 

MRU plėtoja fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse tyrimų programose ir projektuose, praktiškai pritaiko mokslo rezultatus ir viešai pristato juos visuomenei. Universitete plėtojami tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, tradiciškai specializuojantis socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Universiteto mokslininkai atlieka dešimtis užsakomųjų mokslinių tyrimų, kurių rezultatai taikomi ne tik Lietuvos, bet ir Europos rinkose.

Platūs Universiteto tarptautiniai ryšiai leidžia mokslininkams vykdyti mokslinius tyrimus bendradarbiaujant su partneriais iš Austrijos, Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kazachstano, Latvijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos bei kitų užsienio šalių.

MRU prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis 2010-2014 m. – Socialinės inovacijos globaliai plėtrai.

MRU įgyvendina 2 mokslo programas, aktualias kibernetinių nusikaltimų tyrimui ir kibernetinei analizei:

  • Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
  • Socialinės technologijos

Mokslo programos „Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės“ tikslas - kompleksiškai tirti teisingumo įgyvendinimo teisinius, socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius veiksnius, šiuolaikinius žmogaus teisių apsaugos mechanizmus, saugumo užtikrinimo garantijas, globalizacijos ir socialinio teisingumo kontekstuose analizuoti verslo aplinkos dinamiką, asmens ir valstybės finansinį saugumą, ekonominių sukrėtimų pasekmių įveikimo būdus ir prevenciją, efektyvų ginčų sprendimą ir konfliktų valdymą, moksliosios visuomenės įtaką teisingumo įgyvendinimui.

Tyrimų rezultatais bus grindžiami asmens, visuomenės ir valstybės interesus atitinkantys moksliniai siūlymai, kaip spręsti tirtas problemas.

Šioje programoje numatytais tyrimais siekiama aktyviai įsijungti į pasaulio mokslo ir studijų erdvę, tyrimų rezultatų pagrindu kurti naujas ir tobulinti naujas ir esamas studijų programas. 

Mokslo programą „Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės“ sudaro

·           teisingumą lemiančių veiksnių tyrimai (pagarba pagrindinėms teisėms, konstitucinė justicija, romėnų teisės potencialas, teisės į gynybą užtikrinimas baudžiamajame procese, teisės taikymas, atkuriamasis teisingumas, privatinės teisės internacionalizacija, teisminis bendradarbiavimas, valstybės garantuojama teisinė pagalba, teisminių sistemų veiksmingumas, teismo sprendimų vykdymas, abipusio pripažinimo principo taikymas, administracinis teisinis reguliavimas, nusikalstamų veikų tyrimas, civilinė atsakomybė, teismo sprendimų vykdymas, teisingumo įgyvendinimo politika ir kt.);

·           žmogaus teisių apsaugos ir darnios visuomenės tyrimai (žmogaus teisių filosofinė samprata, vaiko teisių apsauga, prekybos žmonėmis prevencija, šeimos apsauga, teisė kreiptis į teismą, teisės į teisminę gynybą, administracinio proceso dalyvių teisės, žmogaus teisių apsaugos sistema, diskriminacija, baudžiamojo proceso dalyvių teisės, žmogaus teisių pažeidimų prevencija, skurdo mažinimas, darbo santykių lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra, socialinės apsaugos ir pensijų sistemos, socialinė įmonių atsakomybė, imigracija, visuomenės edukacija, klimato kaita, šeimos santykiai, nepilnamečių justicija, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, psichologiniai veiksniai teisėje, asocialus ir rizikingas elgesys ir kt.);

·           asmens, organizacijos, valstybės ir tarptautinio saugumo tyrimai (viešojo intereso gynimas, teisinės valstybės kūrimas, sąžiningas verslas, alternatyvus ginčų sprendimas, biotechnologijų praktinis taikymas, darbo teisė, geresnės verslo aplinkos kūrimas, autorių teisių užtikrinimas, prekių ženklų sistema, sutarčių teisė, nusikalstamumas, ginkluotieji konfliktai, nepaprastųjų situacijų valdymas, kova su organizuotu nusikalstamumu, globalizacijos įtaka finansų sektoriui, korupcijos prevencija, nusikalstamo elgesio prevencija ir korekcija, žmogaus saugumo užtikrinimo prielaidos, verslo teisė, biotechnologijos ir sveikatos priežiūra, nusikaltimų tyrimas, eismo saugumas, valstybės biudžetas, finansinis saugumas ir kt.).

Mokslo programos „Socialinės technologijos“ tikslas - atskleisti socialinių technologijų taikymo socialinėse sferose plėtros galimybes, turinį, mastą, tendencijas, parengti strateginius sprendimus ir numatyti uždavinius ir rekomendacijas, kaip socialinės technologijos įgalintų transformuoti įvairias socialinio gyvenimo sferas. 

Mokslo programą „Socialinės technologijos“ sudaro

·                     socialinių technologijų taikymo tyrimai, ginant žmogaus teises, elektroniniu būdu įgyvendinant teisingumą, gerinant valdymą, užkardant korupciją, mažinant skurdą, skatinant ekonomikos augimą, saugant aplinką, šviečiant vartotojus, vystant elektroninę prekybą, gerinant visuomenės sveikatą ir siekiant kitų socialinių gėrybių;

·                     techninių, teisinių, politinių, ekonominių ir socialinių kliūčių, trukdančių plačiau ir veiksmingiau taikyti informacines technologijas, tyrimai;

·                     tyrimai, kaip (ir kokiu mastu) įvairios informacinių technologijų priemonės: mobilieji telefonai, trumposios žinutės, internetas, tinklaraščiai, GPS ir kt., padeda gyventojams siekti laisvės, asmeninio tobulėjimo, teisinės valstybės, socialinio teisingumo, įgyvendinant teisę kreiptis į teismą, bylų išnagrinėjimo per įmanomai trumpiausią terminą;

·                     informacinės atskirties, informacinio raštingumo klausimų ir kt. analizės.

Daugiau http://www.mruni.eu/lt/