LT EN
Lietuvos žmogaus teisių centras

Lietuvos žmogaus teisių centras

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – dvidešimt metų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Nuo įsteigimo 1994 metais LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje.
Asmenų lygybės ir nediskriminavimo idėjos – pamatiniai Lietuvos žmogaus teisių centro filosofijos ir veiklos principai.
Pagrindiniai Centro uždaviniai:
    •    Skleisti žinias apie Europos Sąjungoje bei visoje tarptautinėje bendruomenėje pripažįstamus žmogaus teisių apsaugos standartus, skatinti tolerancijos plėtotę bei ugdyti pagarbą įvairovei.
    •    Stiprinti visuomenės gebėjimus kovojant su pažeidžiamų visuomenės grupių ir mažumų diskriminacija.
    •    Kelti probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus, inicijuoti mokslinius žmogaus teisių srities tyrimus ir teikti jų sprendimo būdus įstatymų leidėjui ir Vyriausybei.
Organizacinė Lietuvos žmogaus teisių centro struktūra:
Asociacijos branduolį sudaro Lietuvos žmogaus teisių centro nariai, kurie Visuotinio narių susirinkimo metu priima esminius organizacijai sprendimus. Be Visuotinio narių susirinkimo asociacijos struktūrą taip pat sudaro Centro Taryba ir administracija. Lietuvos žmogaus teisių centro vykdomoji institucija yra Centro administracija. Lietuvos žmogaus teisių centrui nuolat talkina savanoriai ir praktikantai.
Nuo įsteigimo LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų teisinių tyrimų, valstybės teisinės aplinkos tobulinimo ir žmogaus teisių švietimo srityse. Šiandien Centro pagrindinės veiklos taip pat nukreiptos į teisinius tyrimus, atskirtį patiriančių socialinių grupių įgalinimo, atskirų grupių ir visos visuomenės švietimo projektus rasizmo, ksenofobijos prevencijos, asmenų lygiateisiškumo srityse. Centras įgyvendina svarbius žmogaus teisių apsaugos ir švietimo projektus, rengia mokymus įvairiais žmogaus teisių klausimais, aktyviai veikia žmogaus teisių advokacijos srityje, kuruoja žmogaus teisių portalo “Mano teisės” (www.manoteises.lt) veiklą, rengia didelio masto socialinį-edukacinį projektą – žmogaus teisių kino festivalį „Nepatogus Kinas” (www.nepatoguskinas.lt).
Lietuvos žmogaus teisių centras kiekvienais metais rengia ir pristato šešėlines ataskaitas “Rasizmas Lietuvoje”, teikiamas Europos tinklui prieš rasizmą (angl. European Network Against Racism, toliau – ENAR), kuriam Lietuvoje atstovauja Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras ir Romų visuomenės centras. Šios ataskaitos rašomos remiantis skirtingų šalių nacionalinėmis ataskaitomis. Šešėlinėse ataskaitose analizuojama etninių, kalbinių, religinių mažumų, migrantų, pabėgėlių padėtis konkrečiose valstybėse, pabėgėlių klausimų sprendimas, jų vaizdavimas žiniasklaidoje, politiniai sprendimai ir teisės aktų pakeitimai. Lietuvos žmogaus teisių centras tokias ataskaitas europiniui tinklui teikia nuo 2005 metų.

Greta šešėlinių ataskaitų pristatymo Lietuvos žmogaus teisių centras dalyvauja ir kitoje Europos tinklo prieš rasizmą (ENAR) veikloje. ENAR yra skėtinė organizacija, kurios būstinė – Briuselyje, vienijanti ES nevyriausybines organizacijas, kovojančias su rasizmu bei jo apraiškomis, iš to kylančia diskriminacija. Šiuo metu tinklą vienija daugiau nei 200 organizacijų visoje Europoje.

Lietuvos žmogaus teisių centras užima nacionalinės platformos koordinatoriaus poziciją. ENAR narės yra ES valstybių nevyriausybinės organizacijos, susibūrusios į bendrą sąjungą su priešaky esančia koordinuojančia institucija, kurios atstovas tiesiogiai bendradarbiauja su ENAR sekretoriatu, dalyvauja metiniuose susitikimuose, mokymuose ir skleidžia gautą informaciją likusioms nacionalinėms institucijoms (tautinių mažumų, imigrantų asociacijos, informaciniai centrai, mažumų grupes ginančios organizacijos, profesinės sąjungos, tikinčiųjų ir kitos organizacijos), prisijungusioms prie tarptautinio ENAR tinklo. Šis tinklas siekia duoti atkirtį rasizmui, ksenofobijai, antisemitizmui ir islamofobijai bei propaguoja ES ir trečiųjų šalių piliečių lygiateisiškumo idėją.

ENAR vizija – Europa laisva nuo rasizmo, netolerancijos, kur kiekvienas individas turi lygias galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. ENAR tiki, kad koordinuota nevyriausybinių organizacijų bendra veikla gali prisidėti prie kovos su etninių ir religinių mažumų diskriminacija.
Projektas „Mano teisės“
Projekto metu sukurtas portalas „Mano teisės“, kuris priklauso asociacijai „Lietuvos žmogaus teisių centras”, kuri yra tiesiogiai atsakinga už portale pasirodančių publikacijų turinį. Tačiau prie portalo turinio kūrimo taip pat prisideda ir kitos žmogaus teisių srityje veikiančios organizacijos, Žmogaus teisių koalicijos narės (Lygių galimybių plėtros centras, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Psichikos sveikatos perspektyvos, Lietuvos gėjų lyga, Lietuvos neįgaliųjų forumas, Kauno moterų draugija, Įvairovės ir edukacijos namai).
Pagrindinis šio portalo siekis – stiprinti informacijos apie žmogaus teises prieinamumą, sudaryti galimybę nevyriausybinių organizacijų ir pažeidžiamų grupių atstovams inicijuoti viešą žmogaus teisių diskursą, įtraukti į jį plačiąją visuomenę, žmogaus teisių srityje (plačiąja prasme) veikiančias organizacijas, stiprinti šių organizacijų ir piliečių ryšį.

Portalo redakcija vadovaujasi advokataujančios žiniasklaidos principais, todėl nesistengia tapti neutralios („objektyvios”) informacijos teikėju. Portalo rengėjai mano, kad nėra absoliučiai objektyvaus požiūrio taško, visi portalui autorinius straipsnius teikiantys asmenys turi savo poziciją. Portalo rengėjų manymu, nėra nieko nepriimtino jei autoriai skaidriai ir atvirai deklaruoja savo interesus atstovaujant organizacijas ar asmenų grupes, remiasi faktais pagrįstais argumentais ir siekia viešojo intereso gynimo. Todėl portalas prioritetą teikia autoriams, tiesiogiai atstovaujantiems žmogaus teisių srityje veikiančias organizacijas ar atskirtį patiriančias asmenų grupes bei jų pozicijas. Portalo turinį sudaro naujienos (informaciniai pranešimai), ekspertų komentarai ir autoriniai straipsniai. Be šių dalių portale taip pat kaupiama ir sisteminama enciklopedinio pobūdžio informacija apie žmogaus teises bei žmogaus teisių apsaugos mechanizmus.

Portalo „Mano teisės” filosofija remiasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, žmogaus teisių universalumo bei nedalumo samprata. Portale niekada nebus publikuojami straipsniai, kuriais ginamos vienų asmenų grupių teisės kitų sąskaita. Portalas nesieja savęs su jokia politine partija ar politine organizacija.
Kino festivalis „Nepatogus Kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis, unikalus savo programa ir formatu. Tai socialinis – kultūrinis projektas, kuriame gali dalyvauti kiekvienas. Festivalio metu Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose pristatoma turtinga dokumentinių filmų programa, rengiami susitikimai su kino kūrėjais, organizuojamos diskusijos su filmų herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Nepaisant festivalio socialinės misijos ir nekomercinio pobūdžio, “Nepatogus Kinas” kartu yra ir vienas gausiausiai lankomų kino renginių Lietuvoje bei vienintelis tokio pobūdžio kino festivalis Baltijos šalyse. 2013 metais festivalis į savo veiklas įtraukė 15 000 žiūrovų.  „Nepatogus Kinas“ – tai erdvė geram kinui ir laisvai minčiai, diskusijoms apie tai, kas iš tiesų yra svarbu.

Lietuvos žmogaus teisių centras, bendradarbiaudamas su L3CE, kitais Lietuvos ir užsienio šalių partneriais, numato plėsti savo veiklą ir sudaryti galimybę pranešti online apie patiriamą diskriminaciją ar kitus žmogaus teisių pažeidimus, susijusius su neteisėtomis netolerancijos ir diskriminacijos apraiškomis internete – tike apie save, tiek apie konkretų asmenį, tiek apie diskriminuojamą etninę, tautinę, religinę ar seksualinės pakraipos grupę. Kadangi elektroninė erdvė tampa neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalimi, didelė netolerancijos apraiškų ir diskriminacijos dalis lieka niekaip neįvertinama, apie jas nepranešame, o netolerancijos ir diskriminacijos atvejai neatsispindi oficialioje statistikoje, todėl laiku nesiimama atitinkamų veiksmų, orientuotų į netolerancijos apraiškų prevenciją, sukuriama nebaudžiamumo atmosfera leidžia toliau plisti  šioms apraiškoms.

Daugiau http://manoteises.lt/lchr/ .