LT EN
Latvijos interneto asociacija

Latvijos interneto asociacija

Latvijos interneto asociacija (LIA) – visuomeninė organizacija, veikianti nuo 2000 m., vienijanti Latvijos įvairiuose interneto paslaugų sektoriuose veikiančias verslo įmones ir suinteresuota interneto Latvijoje raida.
LIA pagrindinis tikslas – stiprinti plačiai prieinamą interneto Latvijoje aplinką, skatinti jos plėtotę ir populiarinti.
Asociacija savo veikloje, susijusioje su interneto plėtra, vienija interneto paslaugų teikėjus ir interneto dizaino bendroves, programinės įrangos kūrimo bendroves, e-prekybos, konsultacines įmones, aparatūros ir įrangos platintojus bei žiniasklaidą. LIA siekia organizuoti, stabilizuoti ir plėtoti Latvijos interneto aplinką, tokiu būdu prisidedant prie interneto ir susijusių sričių plėtros ir populiarinimo Latvijoje. LIA aktyviai bendradarbiauja su Latvijos ir užsienio vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, keičiasi  išsamia informacija apie informacinių technologijų galimybes, teikia nariams informaciją apie interneto tendencijas ir technologijų raidą, skatinti asociacijos narių veiklos kokybinį augimą. Skatinant bendradarbiavimą tarp LIA narių plėtojama kolegiali veikla, todėl LIA gali atstovauti nariams tarptautiniuose ryšiuose ir teikti vieningą informaciją apie šį sektorių Latvijoje.
Šiuo metu asociacija aktyviai ruošiasi prisijungti prie Europos interneto paslaugų teikėjų asociacijos EuroISPA.
Vienas iš asociacijos tikslų yra viešai pareikšti savo nuomonę aktualiais klausimais ir iškelti problemas, susijusias su internetu viešajame gyvenime ir teisiniu požiūriu, rūpintis interneto teisinių normų tobulinimu ir susijusių pramonės šakų plėtra, dalyvaujant įstatymų leidžiamosiose ir vykdomosiose darbo grupėse. LIA dalyvavo rengiant pagrindinius Latvijos teisės aktus, reguliuojančius interneto veiklą: vieno reguliatoriaus aktą, naują telekomunikacijų įstatymą, teisės aktą dėl interneto paslaugų teikėjų tarpusavio techninių problemų sprendimo.
Latvijos interneto asociacijos vaidmuo tampa vis reikšmingesnis, nes daugėja interneto ir susijusiose srityse veikiančių įmonių skaičius Latvijoje, kurios suinteresuotos palankios interneto verslo aplinkos kūrimu. LIA yra sudariusi darbo grupes, kuriose vykdomas asociacijos darbas. Šiose darbo grupėse nagrinėjami su internetu susiję klausimai pagal tematiką, rengiami ir aptariami pasiūlymai dėl interneto ir su juo susijusių sektorių plėtros Latvijoje. LIA atliko pirmąjį Latvijos interneto rinkos tyrimą, kuris parodė pagrindines platesnes interneto ir IT pramonės raidos tendencijas Latvijoje. Labai aktyviai dirba viešųjų ryšių darbo grupė, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti interneto plėtrą, pritraukti tikslines viešųjų ryšių priemones, siekiant palengvinti visuomenei priėjimą prie interneto paslaugų ir paskatinti naudotis jomis.
LIA yra Europos saugesnio interneto tinklo (Insafe) narė ir veikia kaip šio tinklo žinomumo didinimo centras.  Europinis Insafe tinklas vienija 31 nacionalinį žinomumo centrą (ES-27, Islandija, Norvegija, Rusija ir Serbija). Kiekvienas nacionalinis Insafe centras vykdo žinomumo didinimo ir švietėjišką veiklą, teikia pagalbos liniją, glaudžiai dirba su daugeliu šios srities dalyvių ir rėmėjų siekiant saugesnio interneto, o taip pat padeda surinkti  įrodymais grįstus duomenis, susijusius su interneto saugumu, nelegaliu turiniu, netolerancijos apraiškomis ir nusikalstama veikla internete.

LIA kartu su partneriais – Latvijos vaikų teisių apsaugos inspekcija ir Latvijos vietos valdžios mokymų centru –  yra Latvijos saugesnio interneto centro steigėja ir šio centro veiklos koordinatorė. Latvijos saugesnio interneto centro (toliau – Insafe LV) steigimas ir jo plėtra iki 2014 m. buvo finansuota pagal Europos Komisijos programą „Saugesnis internetas“ (Safer Internet Programme). Insafe LV dirba pagal šias pagrindines veiklos kryptis:
    •    Informavimas ir švietimas – vaikai, paaugliai, mokytojai ir tėvai nuolat informuojami ir šviečiami saugaus interneto klausimais, informuojami apie potencialais grėsmes internete, o taip pat apie galimas neapykantos ir nusikalstamos veiklos apraiškas internete (neapykantos kurstymas ir neapykantos apraiškos, rasizmas, vaikų pornografija ir pedofilija, emocinė prievarta ir patyčios, asmens tapatybės ir asmens duomenų vagystės, ir pan.).
    •    Pranešimų apie nelegalų turinį internete ir pažeidimus internete teikimas – sukurta anoniminių pranešimų pateikimo sistema, per kurią galima pateikti pranešimus (skundus) apie nelegalų turinį internete ir pažeidimus internete. Šie pranešimai vėliau apdorojami ir nukreipiami į atsakingas institucijas, pvz., policiją, ar į kitas organizacijas, teikiančias pagalbą nukentėjusiems nuo nelegalaus turinio ar pažeidimų.
    •    Pagalbos linija – karštoji pagalbos linija vaikams ir paaugliams, susieta su Latvijos vaikių teisių apsaugos inspekcija, kuri tiria vaikų teisių pažeidimus, ir su kitomis savanoriškomis organizacijomis, padedančioms vaikams ir paaugliams, patiriantiems neapykantos apraiškas internete.
Insafe LV pagrindinės veiklos:
    •    Saugesnio interneto dienos Latvijoje šventės organizavimas,
    •    Švietėjiškos medžiagos apie saugesnį internetą, orientuotos į tikslines grupes (vaikai, paaugliai, tėvai, mokytojai ir socialiniai darbuotojai), parengimas,
    •    Seminarų, mokymo sesijų ir kitų renginių saugesnio interneto tematika organizavimas,
    •    Socialinių kampanijų saugesnio interneto tematika organizavimas,
    •    Specialistų, mokytojų, bibliotekininkų, lektorių mokymai,
    •    Universitetų ir vaikų darželių įtraukimas į saugesnio interneto užtikrinimo veiklas,
    •    Glaudesnio bendradarbiavimo tarp mobiliojo ryšio operatorių ir interneto tiekėjų skatinimas siekiant saugesnio interneto,
    •    Šviečiamosios medžiagos rusakalbiams gyventojams parengimas, šviečiamojo pobūdžio renginių rusų kalba organizavimas,
    •    Jaunimo iniciatyvos didesnė įtrauktis rengiant informacinę medžiagą apie Insafe LV veiklą.
LIA patirtis ir kompetencijos kovojant su neapykantos apraiškomis internete gali būti paskleistos ir ES mastu. Bendradarbiaudama su L3CE, kitais Latvijos, Lietuvos, kitų ES šalių mokslo ir teisėsaugos institucijomis, NVO, verslo įmonėmis ir kitomis organizacijomis LIA numato dalyvauti kuriant naujus įrankius, pagrįstus naujausiais mokslo tyrimų rezultatais, naujų metodikų ir mokymų ar šviečiamojo pobūdžio programų rengime, platesniame viešinime nacionaliniu ir ES mastu.
Daugiau http://www.netsafe.lv/page/116