LT EN
Jungtinis tyrimų centras

Jungtinis tyrimų centras

Jungtinis tyrimų centras (JTC), Europos Komisija (Joint Research Centre of the European Commission) – tai Europos Komisijos (EK) vidinis mokslo tyrimų padalinys, teikiantis nepriklausomą, įrodymais pagrįstą mokslinę ir techninę pagalbą įgyvendinant ES politikas. JTC tiesiogiai veikia ES piliečių gyvenimą panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, saugaus energijos tiekimo, tvaraus mobilumo, vartotojų saugos ir kitose piliečiams aktualiose srityse.

JTC turi daugiau kaip 50 metų mokslinės veiklos patirties, pagrįstos tęstine ekspertize ir kompetencija, sukauptos 7 moksliniuose institutuose, turinčiuose aukščiausios kvalifikacijos specialistus, laboratorijas bei unikalią mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir įrenginius.

JTC institutai yra įsikūrę Belgijoje (Briuselyje ir Gylyje), Vokietijoje, Italijoje, Olandijoje ir Ispanijoje:

·       Aplinkos ir tvarios plėtros institutas (the Institute for Environment and Sustainability, IES)

·       Energetikos ir transporto institutas (the Institute for Energy and Transport, IET)

·       Sveikatos ir vartotojų apsaugos institutas (the Institute for Health and Consumer Protection, IHCP)

·       Piliečių apsaugos ir saugumo institutas (the Institute for the Protection and Security of the Citizen, IPSC)

·       Perspektyvių technologijų studijų institutas (the Institute for Prospective Technological Studies, IPTS)

·       Transuraninių elementų institutas (the Institute for Transuranium Elements, ITU)

·       Etaloninių medžiagų ir etaloninių matų institutas (the Institute for Reference Materials and Measurement, IRMM)

Vykdomi moksliniai tyrimai yra nukreipti į visuomenės iššūkių sprendimą, inovacijų skatinimą, naujų metodų, įrankių ir standartų kūrimą, dalijimąsi žiniomis tarp šalių narių, ES akademinės bendruomenės ir tarptautinių partnerių. JTC bendradarbiauja su tūkstančiais organizacijų visame pasaulyje, pasaulio mokslininkams suteikia priėjimą prie JTC infrastruktūros ir įrenginių pagal įvairius bendradarbiavimo susitarimus.

JTC yra vienas pagrindinių dalyvių, teikiančių paramą investicijoms į žinias ir inovacijas, numatytas ES darbinėje programoje Horizontas 2020 (Horizontas 2020) bei ES programoje moksliniams tyrimams ir inovacijoms (MTI programa). Horizontas 2020 nustato pagrindinius tikslus JTC atliekamiems nebranduoliniams tyrimams: teikti į vartotoją orientuotą mokslinę ir techninę pagalbą, įgyvendinant ES politikas, lanksčiai reaguoti į pokyčius, atsirandančius dėl naujai kylančių poreikių. JTC taip pat prisideda prie bendrųjų Horizontas 2020 tikslų pasiekimo suteikdamas ilgalaikę mokslinę ekspertizę, išteklių modeliavimą, įžvalgas ir studijas, kurdamas standartus, tobulindamas fizinę ir e-infrastruktūrą.

Vienas iš JTC institutų – Piliečių apsaugos ir saugumo institutas (IPSC), atsižvelgdamas į ES darbotvarkėje patvirtintas nuostatas, siekia padidinti Europos visuomenės saugumą ir stabilumą, per pasiektus mokslinių tyrimų rezultatus ir paverčiant juos realiu ir išmatuojamu poveikiu. Derinant pažangias IKT ir inžinierines kompetencijas JTC teikia rekomendacijas  bei mokslinę ir techninę pagalbą ES politikos formuotojams saugos, saugumo, krizių valdymo, jūrų ir žuvininkystės politikos, kritinės infrastruktūros apsaugos ir stabilumo srityse tiek ES mastu, tiek už ES ribų. Dėl šių sričių horizontalios prigimties JTC bendradarbiauja su daugeliu ES ir tarptautinių rėmėjų ir įvairiomis ekspertų bendruomenėmis. JTC taip pat atlieka statistinę ir informacijos analizę, vertina ES politikų įgyvendinimo efektyvumą ir finansinį tvarumą.

Pagrindinės IPSC kompetencijos apima inžineriją ir informacines technologijas, palydovinių vaizdų apdorojimą ir analizę, atviro kodo informacijos analizę, struktūrinius mechanizmus ir rizikų vertinimą.

IPSC įsikūręs Isproje, Italija, jame dirba virš 3000 darbuotojų iš visos ES, o daugiau nei 2/3 IPSC darbuotojų yra mokslininkai, vykdantys mokslinius tyrimus. Institutas pritraukia ir suteikia galimybes dirbti mokslininkams, tyrėjams, nacionaliniams ekspertams ir dėstytojams.

JTC remia L3CE iniciatyvas kuriant ir plėtojant įrankius, skirtus kibernetinių nusikaltimų tyrimui ir kibernetinei analizei, ir suteikia teises perpanaudoti JTC sukurtus įrankius, juos toliau tobulinant.

Daugiau https://ec.europa.eu/jrc/