LT EN

ENAR Airija

ENAR Airija (ENAR Ireland – the Irish Network Against Racism) – tai Airijos nacionalinis antirasistinių nevyriausybinių organizacijų (NVO) tinklas, kuris siekia dirbti kartu išaiškinant ir dirbant rasizmo klausimais Airijoje per ES ir pasaulinių antirasistinių iniciatyvų populiarinimą ir stebėseną. ENAR Ireland veikia kaip  Briuselyje būstinę turinčio Europos antirasistinio tinklo (the European Network Against Racism, ENAR)  Airijos nacionalinis koordinatorius.
ENAR Ireland veiklos strategija ir priemonės parinktos taip, kad būtų dirbama kartu kaip stiprus nacionalinis tinklas ir tuo pačiu metu veikiama ES mastu, kaip europinio ENAR tinklo sudedamoji dalis.
ENAR Ireland pripažįsta, kad rasizmo apraiškos pasireiškia nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygiu ir visos šios apraiškos yra tarpusavyje susijusios. Todėl veikiant per tinklą, galima tuo pačiu metu veikti ir nacionaliniu, ir Europos mastu, taip maksimizuojant poveikį, disponuojant tais pačiais turimais ištekliais.
Rasizmas yra daugelio etninių grupių ir religinių mažumų realybė visoje ES. Tačiau rasizmo aprėptis ir apraiškos dažnai lieka nežinomi ir neuždokumentuoti, nevisiškai atsispindi oficialioje statistikoje, o tai reiškia, kad šią situaciją ne tik sunku stebėti ir analizuoti, bet ir rasti/ parinkti sprendimus šiai problemai spręsti. Nors egzistuoja išsamūs oficialūs duomenys, NVO siūlo gyvybingą ir realybę labiau atspindinčią duomenų šaltinių alternatyvą, paremtą patirtimi, konkrečiais žmonių ir bendruomenių atvejais bei kasdienine praktika.
ENAR Ireland kasmet skelbia šešėlinę ataskaitą, kuri užpildo oficialios statistikos ir akademinių duomenų spragas, teikia realybe ES ar konkrečioje šalyje narėje rasizmo apraiškomis pagrįstus pasiūlymus dėl NVO veiklos perspektyvų. Tokia ataskaita paremta keliais duomenų šaltiniais – tiek oficialiais, tiek neoficialiais, akademinės bei eksperimentinės veiklos rezultatais. Tai leidžia gauti tokios informacijos, kuri gal ir neatitinka griežtų akademinių standartų, tačiau pateikia aiškų ir išsamų  vaizdą, pateikia konkrečius praktinius pavyzdžius, gaunamus tiesiogiai dirbant su rasizmo aukomis. Todėl NVO pateikta informacija yra itin vertinga, papildo akademinius ir oficialius duomenis, taip užpildydamos oficialių duomenų spragas.
Rasizmas išlieka problema visoje Europoje, Airija irgi nėra išimtis. Kaip rodo Europos fundamentalių teisių agentūros (EU Fundamental Rights Agency) atlikta EU MIDIS studija, net 73 proc. Sub-Sacharos kilmės afrikiečių Airijoje susidūrė su rasinės diskriminacijos apraiškomis. Airijos mokytojų profesinės sąjungos (Teachers’ Union of Ireland) 2010 m. ataskaitoje taip pat skelbiama, kad 46 proc. mokytojų žino apie įvykusius rasistinio pobūdžio incidentus mokyklose.
ENAR Ireland yra sukūrusi nepriklausomą rasistinių incidentų stebėjimo sistemą. Kasmet per ENAR Ireland partnerius pranešama vidutiniškai apie 150 tokių incidentų, tarp kurių net 75 proc. sudarė  incidentai, kuriuose buvo naudojamas smurtas ir vykdoma nusikalstama veikla. Tuo tarpu dėl finansinės krizės ir sumažėjusio finansavimo ženklia sumažėjo ENAR Ireland pajėgumai atsakyti į rasistinius išpuolius ir vykdyti rasizmo prevenciją.
ENAR Ireland sukaupta patirtimi ketina dalintis su kitomis ES šalimis, mažiau pažengusiomis kovojant su rasizmo apraiškomis. Be to, rasizmo apraiškos taip pat keliasi į internetą, kur jas aptikti bei nustatyti rasistinio išpuolio organizatorius tampa dar sunkiau, todėl ENAR Ireland, bendradarbiaudama su L3CE, kitais tarptautiniais partneriais, numato dalyvauti automatizuoto įrankio, skirto netolerancijos apraiškoms internete aptikti, analizuoti ir apdoroti, kūrime bei paskleisti šio įrankio naudojimo praktiką.
Daugiau http://enarireland.org/